Rendement algemeen

Wij hebben nog geen integrale benadering kunnen vinden om het rendement van wendbaarheid van een organisatie goed uit te kunnen drukken.
Het is natuurlijk ook afhankelijk waar de focus van de transitie op is gericht.
En hoe dan ook vraagt een transitie een investering.

Door onze inzet bespaart u 50% op de ‘wrijvings’kosten

Focus

De focus kan bijvoorbeeld gericht zijn om de organisatie te laten overleven in de steeds sneller veranderende samenleving.
Continuïteit kan veel waarde hebben.
Kodak, Nokia en misschien ook V&D zijn bekende voorbeelden van organisaties die zich niet tijdig aan hebben kunnen passen aan veranderde marktomstandigheden.
In dergelijke situaties doet de vraag zich voor welke investering gerechtvaardigd zou zijn om het “in zaken blijven” van de onderneming voort te zetten.

Scaled Agile Framework

SAFe ®️ is het gedachtengoed waarmee Agile en Scrum omgevingen kunnen worden ingericht naar de omvang van de organisatie. Het is gebaseerd op een aantal onderliggende Lean en Agile principes. Deze fundamentele uitgangspunten, basale waarheden en economische onderbouwingen vormen de drijfveren en maken de uitvoering effectief.

SAFe voorziet de volgende effecten:

 1. Kwaliteit: 20 % – 50 % minder defecten
 2. Time to market: 30 % – 75 % sneller
 3. Productiviteit: 20 % – 50% hoger
 4. Gelukkiger, gemotiveerdere medewerkers

Voor de punten 1, 2 en 3 is het niet heel ingewikkeld om de afweging te maken of de opbrengst opweegt tegen de investering. Wanneer een organisatie ook immateriele schade als gevolg van defecten een waarde toekent, wordt toename van het kwaliteitseffect groter. Aan de andere kant is dat ook niet altijd eenvoudig: het debacle met de Fyra heeft verregaande politieke effecten. Aan dergelijk effecten is het lastig om een waarde toe te kennen.

Waarde toekennen aan gelukkiger en gemotiveerde medewerkers ligt niet voor de hand. Ziekteverzuim kan een indicatie zijn voor de bevlogenheid en betrokkenheid van medewerkers, maar het zegt weinig over de mate waarin medewerkers zich fijn voelen.

Geluk

Er is onderzoek gedaan naar persoonlijk geluk.
Daaruit blijkt dat geluk voor 40% genetisch wordt bepaald en voor 10% door de omstandigheden waarin iemand leeft.

Met omstandigheden worden hier bedoeld meer geld, meer bezit, promotie, etc. voor zover dit boven onze basisbehoefte uitkomt. Boven die basisbehoefte went ons brein snel aan alles. De verandering, bijvoorbeeld een salarisverhoging of e-i-n-d-e-l-i-j-k die supergave sportwagen, geeft slechts kortstondig een prettig gevoel.

De overige 50%, en dus het grootste deel waarmee geluk wordt beïnvloed, wordt bepaald door:

 • èchte verbinding,
  dus NIET via social-media.
  Hier ligt een duidelijk verband met Agile werkwijzen zoals Scrum, KanBan en Devops. In elk van die werkwijzen is de onderlinge verbinding tussen medewerkers van belang.
  Bij Scrum wordt de onderlinge hiërarchie nagenoeg weggenomen en draagt het team verantwoordelijkheid voor het eindresultaat.
  Scrum gaat bovendien uit van dienend leiderschap. Een belangrijk kenmerk van dienend leiderschap is ‘care’: de Product Owner dient de belangen van de business-stakeholders, de Scrum Master dient via coaching zijn/haar team(s).
  Échte verbinding gaat over:

  • ervaringen delen
  • anderen helpen
  • Door in direct contact te zijn met anderen wordt
   • oxytocine aangemaakt. Dat vergroot het gevoel van vertrouwen.
   • cerotonine aangemaakt. Dat vergroot het gevoel van innerlijke balans.
   • endorfine aangemaakt. Dat vergroot het gevoel van geluk.

Het tot stand brengen van verbinding tussen medewerkers vraagt om meer dan alleen inzicht in psychologische processen. Medewerkers moeten elkaar kunnen vertrouwen en moeten zich veilig genoeg vinden om een keer een fout te kunnen maken: het scheppen van een psychologisch veilige omgeving vergt meer dan alleen weet hebben van bijbehorende theoretisch-psychologische kaders.

 • volgen van je passie
  • intrinsiek drive
  • eigen, innerlijke doelen
 • in het moment te zijn, bijvoorbeeld door zingen, dansen, beeldhouwen, schilderen. Daarmee ben je
  • afgeleid van voor- of nadenken
  • vrij van pieker-gedachten
  • vrij van mentale ruis.

Coaching

Coaching is een van de meest effectieve manieren om tot prestatieverbetering te komen. Verschillende onderzoeken hebben het effect van coachingstrajecten gemeten en aangetoond.
De effecten van coaching, het rendement, is volgens die onderzoeken erg hoog. Daarover kun je hier meer vinden.
Coaching op de werkvloer, zoals dat in het theoretische Scrum kader is voorbehouden aan de Scrum Master, is in Nederland een vrij onbekend fenomeen.
Coaching is een vak apart: wij zijn hèt adres om je te bekwamen in coaching op de (ICT) werkvloer. Geen andere organisatie kent beide vakgebieden zo goed.

Voor ons is coaching begeleiding of consultancy op de ‘zachte kant’ van een organisatie-transitie. Zoals we elders aangaven ligt een groot deel van de belemmeringen van een transitie in culturele aspecten. Methodes die verwant zijn aan psychotherapie schuwen we daarbij niet, onder de voorwaarde dat betrokkenen de wil hebben om verder te komen.

Auteur onbekend

De uitkomst van dergelijke trajecten is niet volledig voorspelbaar: we kunnen wel zeggen dat doordat we belemmeringen bij mensen wegnemen, nieuwe mogelijkheden zich aandienen en er meer keuzevrijheid komt
Het kan zijn dat die nieuwe mogelijkheden niet in het verlengde liggen van het belang van de organisatie. In die zin kunnen we geen kwalitatief antwoord geven op de vraag “wat levert begeleiding door de Scrum Coach School ons op”.

De andere kant is dat “niets doen” uitsluitend de zekerheid geeft dat je krijgt wat je altijd kreeg. De belemmering dus, gemakshalve noemen we dat even de ‘wrijvingskosten’.
Het nemen van een rationeel besluit om in te zetten op begeleiding in de vorm van professionele coaching hangt grotendeels af van de kosten die de belemmering met zich meeneemt. Met andere woorden: de meerkosten voor de organisatie die verstopt zitten in “het loopt niet” en alle inspanningen om het “lopend” te krijgen, moeten opwegen tegen de investering van bege
leiding.
In een formule:
als (wrijvingskosten + behouden van de huidige situatie) >  (de kosten van onze begeleiding + een andere situatie)
dan is begeleiding door de Scrum Coach School zeker het overwegen waard.

Hoe hoog die wrijvingskosten zijn, is voor elke situatie, elke transitie en elke organisatie anders.

Onderzoek van VersionOne maakt duidelijk dat de meeste belemmeringen zich in het ‘zachte deel’ van transities voordoen.
Zie pagina 2, Barriers to Adoption and Success: download het onderzoeksrapport hier.
Wanneer u de Scrum Coach School in een vroeg stadium bij uw transitie betrekt, kunnen we belemmeringen en de daarmee samenhangende kosten beperken.